ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๙๓  โดยท่านพระครูปลัดสิงห์  สุขปัญโญ  อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าบันเทิงธรรม ร่วมกับ  นายอเนก หิรัญนาค  อดีตนายอำเภอบางใหญ่  ณ เลขที่ ๑  หมู่ ๑ ตำบลบางใหญ่  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐ มีเนื้อที่จำนวน ๓ ไร่ ๗๐ ตารางวา  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๓  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เดิมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต ๒  ปัจจุบันได้โอนถ่ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทุบรี  เมื่อ พุทธศักราช ๒๕๕๑
ลักษณะภูมิศาสตร์ของโรงเรียน  เป็นที่ราบลุ่ม  มีลำคลองไหลผ่านทางทิศเหนือและทิศตะวันออก  คือคลองบางโสนและคลองบางใหญ่