รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล- มัธยม เข้ามอบตัวนักเรียน
รายละเอียด เพิ่มเติมวันมอบตัว/รายงานตัว
โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม กำหนดการเข้ามอบตัว/รายงานตัว
ปีการศึกษา 2563

แบ่งการมอบตัว/รายงานตัว 2 วันคือ

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 แบ่งเป็น
- ภาคเช้า เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
- ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันจันทร์ที่ 8  มิถุนายน 2563 แบ่งเป็น

- ภาคเช้า เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ชั้นอุบาลปีที่ 1-3
- ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3


สิ่งที่ต้องเตรียมในวันมอบตัว

-  เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนปีการศึกษา 2563 
-  ชำระค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ 300 บาท (กรณีนักเรียนไม่ทำประกัน  ต้องถ่ายสำเนาหน้ากรมธรรณ์อุบัติเหตุที่มีชื่อนักเรียนมาให้ครูประจำชั้น)
- ให้ผู้ปกครองเตรียม
1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน  1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน/บิดา-มารดา/ผู้ปกครอง มา อย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/บิดา-มารดา/ผู้ปกครอง มา อย่างละ 1 ฉบับ
3. เอกสารอื่นๆ *กรณีที่คุณครูนัดหมาย (บางรายบุคคล)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.65 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 409.52 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 312.46 KB