ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนอบจ.นนทบุรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 10,328,000.00
เพิ่มเติม..