หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น
1. ระดับปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 1-2)
2. ระดับประถมศึกษา ( ประถมศึกษาปีที่ 1-6 )
3. ระดับมัธยมศึกษา ( มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 )