กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางลักขณาภรณ์ พงษ์ปลื้ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชุตินันท์ หน่อคำ
ผู้ช่วยครู

John
ครูชาวต่างชาติ

Bing
ครูชาวต่างชาติ

Jason
ครูชาวต่างชาติ

Jesse
ครูชาวต่างชาติ