ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเวทย์ ต่อโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-5 เมษายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย แสวงสุข
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 เมษายน 2560-ปัจจุบัน