คณะผู้บริหาร

นางสีนวล โฉมฉลวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 083-810-2673

นายตรีคฑาวุฒิชัย สุทธิธรรมพาณิช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 085-2545692

นางวงเดือน ปรางแฉ่ง
หัวหน้างานฝ่ายบุคลากร

นางสาวปภาวรินทร์ รุ่งแสง
หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

นางสาวสุกมล ศักดิ์นำส่ง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวเฉลิมขวัญ กรุดอ่ำ
หัวหน้างานพัสดุ