กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธวัชชัย พันเต
ครูผู้ช่วย

นางสาววีนัสพร วงษ์ขำ
ผู้ช่วยครู