กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางมัชฌิมา สุวรรณโณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววีนัสพร วงษ์ขำ
ผู้ช่วยครู

นายธวัชชัย พันเต
ครูผู้ช่วย