พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้

๒. ปลูกฝังภูมิปัญญาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๓. นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต

เป้าหมาย

๑. นักเรียนได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา

๒. โรงเรียนให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนในระดับปฐมวัย และช่วงชั้นที่ ๑ - ๓

๓. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนตามศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม

๔. โรงเรียนจัดการศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น

๕. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๖. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้มีประสบการณ์สร้างสรรค์กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

๗. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้