ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปี 2559
ปีการศึกษา 2559
นักเรียนโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมมีจำนวน 227 คน แบ่งเป็น
ระดับชั้นอนุบาล  53  คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  128  คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  46  คน
ข้อมูลนักเรียน ปี2560
ปีการศึกษา 2560
นักเรียนโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมมีจำนวน 237 คน แบ่งเป็น
ระดับชั้นอนุบาล  55  คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  131  คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  51  คน
ข้อมูลนักเรียน ปี 2561
ปีการศึกษา 2561
นักเรียนโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมมีจำนวน 251 คน แบ่งเป็น
ระดับชั้นอนุบาล  67  คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  135  คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  49  คน
ข้อมูลนักเรียน ปี 2562
ปีการศึกษา 2562
นักเรียนโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมมีจำนวน 238 คน แบ่งเป็น
ระดับชั้นอนุบาล  56  คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  138  คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  44  คน