พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมเกียรติ กรุดอ่ำ
พนักงานทั่วไป

นางสาววรรณวิมล สุขม่วง
ผุู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววรรทนา ปานกล่ำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ