พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมเกียรติ กรุดอ่ำ
พนักงานทั่วไป

นางนันทพันธ แสงเงิน
พนักงานทั่วไป

นางสาววรรทนา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ