พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมเกียรติ กรุดอ่ำ
พนักงานทั่วไป
เบอร์โทร : 02-9039072

นางสาววรรณวิมล สุขม่วง
ผุู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
เบอร์โทร : 0967252354

นางสาววรรทนา ปานกล่ำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0853915552