กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวงเดือน ปรางแฉ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อีเมล์ : bf_class@hotmail.com

นายตรีคฑาวุฒิชัย สุทธิธรรมพาณิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 085-2545692
อีเมล์ : kuknot.01@gmail.com

นางศิริกัญญา สุพุทธี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : nueshell@gmail.com