กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวงเดือน ปรางแฉ่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายตรีคฑาวุฒิชัย สุทธิธรรมพาณิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางศิริกัญญา สุพุทธี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0