กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวงเดือน ปรางแฉ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายตรีคฑาวุฒิชัย สุทธิธรรมพาณิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางศิริกัญญา สุพุทธี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1