กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวงเดือน ปรางแฉ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายตรีคฑาวุฒิชัย สุทธิธรรมพาณิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางศิริกัญญา สุพุทธี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0