กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสมพร อ่อนละออ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนัฐพร บุตรสิงห์
ผู้ช่วยครู

นางสาวปภาวรินทร์ รุ่งแสง
ครู คศ.1