กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนัฐพร บุตรสิงห์
ผู้ช่วยครู

นางสาวปภาวรินทร์ รุ่งแสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมงคล ผาระสิทธิ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6