กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนัฐพร บุตรสิงห์
ผู้ช่วยครู

นางสาวปภาวรินทร์ รุ่งแสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0818997892
อีเมล์ : pa_pavinee_r@hotmail.com

นายมงคล ผาระสิทธิ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6