การประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Chrismas Day and English Camp
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ NEP
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.4 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นอนุบาลปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.4 KB
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.4 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ inkjet บน Sticker โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนระดับ ปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.87 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำ อาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล๑ถึงระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่๖ภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.33 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำ อาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล๑ถึงระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่๖ภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.49 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องดนตรี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.7 KB
ซื้อซ้ื้อวัสดุ โครงการเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำ รอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.77 KB
จ้างเหมาทำ Inkjet บน Sticker โครงการส่งเสริมศักยภาพการอ่าน การเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.61 KB
จ้างเหมาทำ inkjetบนsticker โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.67 KB