คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางวีนัสพร วงษ์ขำ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น : คุณครู
ชื่อ-นามสกุล : นายตรีคฑาวุฒิชัย สุทธิธรรมพาณิช
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น : คุณครู
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรวัฒน์ แซ่ฉั่น
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิโรรัตน์ สีอ่อง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปณิดา น้อยสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณรงค์ ทวนประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริษฐา แพร่ศิริพุฒิพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุรารักษ์ ฤทธิืบำรุง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2