ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
           โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ 3 ไร่ 70 ตารางวา อยู่ห่างที่ทำการสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางใหญ่ ประมาณ 8 กิโลเมตร เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2493  โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนนายอเนก  อรัญนาค  เป็นผู้เปิด มีนายฉัตร ทองคำหวาน  เป็นครูใหญ่  นายชวลิตร  ชัยสวัสดิ์  เป็นครูน้อย เปิดเรียน 2 ชั้น คือ ป.1 และ ป.2 ต่อมานายฉัตร ทองคำหวาน ได้ย้ายไป นายสละ  ผลสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดพิกุลเงินมารักษาการแทนครูใหญ่  และนายสละ  ผลสมบูรณ์  ได้ย้ายไปอำเภอเมืองนนทบุรี  นายประเสริฐ  เปรมแสง  ครูใหญ่โรงเรียนวัดบางโค  ได้มาดำรงตำแหน่งแทนเมื่อ พ.ศ. 2498 และได้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน  เนื่องจากศาลาวัดคับแคบ  พระปลัดสิงห์  เจ้าอาวาส  นายประเสริฐ  เปรมแสง  นายสวัสดิ์  บุญมา  ได้ร่วมกันออกหาเงินสร้างโรงเรียนได้งบประมาณ 7,000 บาท  สมทบกับเงินราชการและเงินกฐินของวัด
           ได้เงินประมาณ 25,000 บาท  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ 044(พิเศษ) 8 ห้อง  ยาว 30 เมตร กว้าง 9.50 เมตร มีห้องเรียนขนาด 6 คูณ 6 เมตร จำนวน 2 ห้อง ได้วางศิลาฤกษ์  นายเกศ  สรรพอาสา  ศึกษาธิการ ได้มาร่วมพิธีด้วย ขณะนั้นมีนักเรียน  120  คน  ครู 4 คน นายประเสริฐ  เปรมแสง  เป็นครูใหญ่  และมีนายซ้อน  เปรมแสง  นายจื้อ  แซ่ห่าน  และนางสาวสมญา  เชาวคนิช  เป็นครูน้อยพ.ศ. 2501 นายประเสริฐ  เปรมแสง  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดบางโค  นายวิจิตร รัฐฐานนท์  ได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่ในปี พ.ศ.2502  โรงเรียนสร้างเสร็จ  มีนักเรียนชาย หญิง รวม 220 คนครู 5 คน ปีการศึกษา 2509 เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมตอนปลาย
           เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2511 ทางราชการได้สั่งแต่งตั้งให้ นายชัยวัฒน์  ต่อสกุล  ครูใหญ่โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ในปีนี้เปิดสอนถึงชั้น ป.7 มีครู 8 คน นักเรียน ชาย หญิง รวมกัน 288 คน มีนักเรียนจบชั้น ป.7 รุ่นแรก 11 คน
ปีงบประมาณ 2512  ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก 4 ห้องเรียน ในวงเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  แต่เงินจำนวนนี้ยังไม่พอที่จะสร้างแบบแปลน  พระจำนง  ฐิตาโส  เจ้าอาวาส  และนายชัยวัฒน์  ต่อสกุล  ได้ขอความช่วยเหลือจากท่านพระครูศิลาภิรมย์  เจ้าอาวาสวัดบางขวาง  จังหวัดนนทบุรี  ท่านได้บอกบุญกับอาจารย์ชื้น  นิวาสบุตร  อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนศรีบุญยานนท์  ได้ร่วมบริจาครวมเป็นเงิน 20,500 บาท  และเงินของวัดรวมกันต่อเติมจนเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน  สิ้นค่าต่อเติมทั้งสิ้น  รวมเป็นเงิน  159,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
           ในปีเดียวกัน ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง วงเงิน 20,000 บาท (แบบองค์กร)  และกรมอนามัยได้ให้งบประมาณอีก 8,000 บาท ทางวัดและโรงเรียนหาเงินเพิ่มเติมอีก 7,000 บาท รวมค่าก่อสร้าง 15,000 บาท
           ปีงบประมาณ 2513 ได้ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 004 อีก 2 ห้องเรียน ในวงเงิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
           ปีงบประมาณ 2514 ได้งบประมาณสร้างห้องเรียนใหม่แบบ ป.1 ข กว้าง 8.50 เมตร ยาว 36 เมตร4 ห้องเรียน  ในวงเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ 2515 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารแบบ 004
           ปีงบประมาณ 2516 ได้งบประมาณทำฝ้าของอาคารเรียนหลัง 004 หลังเดิม และเปลี่ยนกระเบื้อง
ชั้นล่างในวงเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก 1 หลัง ในวงเงิน 28,000 บาท
           ปีงบประมาณ 2561  ได้งบประมาณทำโรงอาหาร 1 หลัง  ใบงบประมาณ 2,234,470 บาท