กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุชานันท์ สุขแย้ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยุวรี เหล่าคำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ