กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุชานันท์ สุขแย้ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวยุวรี เหล่าคำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ