คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย แสวงสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวงเดือน ปรางแฉ่ง
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

นายตรีคฑาวุฒิชัย สุทธิธรรมพาณิช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวมัชฌิมา สุวรรณโณ
หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

นางสาวปภาวรินทร์ รุ่งแสง
หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ