วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึก ในความเป็นไทย ใฝ่ใจศึกษาต่อ ก่อสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ในการดำรงชีวิต
ปรัชญา

ปญฺญาว  ธเนน  เสยฺโย

ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์