คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด มากวงษ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ บุญเกษม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : หน่วยงานภายนอก
เบอร์โทร : 02-903-9072
ชื่อ-นามสกุล : นางณิชารัชณ์ กันต่าย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กำนัน ต.บางใหญ่ หมู่ 2
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
เบอร์โทร : 02-903-9072
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพัทธกิจ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา (ฝ่ายสงฆ์)
ตัวแทนจาก : เจ้าอาวาสวัดท่าบันเทิงธรรม
เบอร์โทร : 02-595-1525