คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด มากวงษ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ บุญเกษม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : หน่วยงานภายนอก
เบอร์โทร : 02-903-9072
ชื่อ-นามสกุล : นางณิชารัชณ์ กันต่าย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กำนัน ต.บางใหญ่ หมู่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
เบอร์โทร : 02-903-9072
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพัทธกิจ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา (ฝ่ายสงฆ์)
ผู้แทนจาก : เจ้าอาวาสวัดท่าบันเทิงธรรม
เบอร์โทร : 02-595-1525