ปฐมวัย

นางสาวเฉลิมขวัญ กรุดอ่ำ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางพิมลพรรณ คงฟู
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวอมรรัตน์ ลมลอย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวชนิกานต์ โพธิ์หอมศิริ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวณัฐพัชร์ เวสา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0