คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวเฉลิมขวัญ กรุดอ่ำ
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0846610784
อีเมล์ : chalerm_kwan@hotmail.com

นางพิมลพรรณ คงฟู
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวอมรรัตน์ ลมลอย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวชนิกานต์ โพธิ์หอมศิริ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวณัฐพัชร์ เวสา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1