ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชุดนักเรียนปกติ งานวิชาการ
08 มิ.ย. 63 การมอบตัว-รายงานตัวทุกระดับชั้น
การมอบตัวนักเรียน
    มอบตัวและรายงานตัวนักเรียนทุกระดับชั้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-11.30 น. แต่งกายชุดนักเรียน
ชุดนักเรียนเดิม งานวิชาการ/บริหารทั่วไป
04 มิ.ย. 63 ถึง 04 เม.ย. 63 ประการรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อ
- งานวิชาการ/บริหารทั่วไป
30 พ.ค. 63 ถึง 31 พ.ค. 63 นัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าเรียนต่อ
การสอบสัมภาษณ์
   กรณีนักเรียนที่มีนัดสอบสัมภาษณ์ในนักเรียนมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30-31  พฤษภาคม 2563 เวลาราชการ (08.30-15.30 น.) แต่งกายชุดนักเรียน
ชุดนักเรียนเดิม งานวิชาการ/บริหารทั่วไป
01 เม.ย. 63 ถึง 30 เม.ย. 63 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ -สู้ COVID-19
งานบริหารทั่วไป
12 ก.ค. 62 ถึง 13 ก.ค. 62 กิจกรรม ค่ายคุณธรรม ม.1 ปีการศึกษา 2562
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน งานวิชาการ/บริหารทั่วไป
08 ก.ค. 62 ถึง 09 ก.ค. 62 กิจกรรม ค่ายคุณธรรม ป.4 ปีการศึกษา 2562
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน งานวิชาการ/บริหารทั่วไป