ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ก.ค. 61 วันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ
ชุกลูกเสือ/เนตรนารีสำรอง,สามัญ,สามัญรุ่นใหญ่ นายตรีคฑาวุฒิชัย
28 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
ผู้บริหาร/ครู ชุดข้าราชการกากี นักเรียน ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ