การประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564-2565
การเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔ กลุ่มสาระ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.55 KB
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.94 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน 11 พ.ย. 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.85 KB
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.91 KB
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.68 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565 ( 25 เมษายน 2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.33 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (5 พฤษภาคม 2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.69 KB
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเบบเรียน (เพ่ิมเติม) ปีการศึกษา 2565 ขอย้อนลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.06 KB
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ขอย้อนลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.16 KB
การประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.4 KB
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 10 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.93 KB
จัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.15 KB
จัดซื้อวัสดุ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาะะการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.26 KB
จัดซื้อเจลล้างมือ โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.79 KB
จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.08 KB
จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนแบบสะเต็มศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.28 KB
จัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.3 KB
จัดซื้อวัสดุ และเครื่องพิมพ์เอกสาร โครงการวัดผลและประเมินผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.57 KB
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนางานวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.57 KB
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.93 KB
ัจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2564 โครงการขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.09 KB
จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการจัดซื้อวัสดุสำนังาน และวัสดุอื่่น ๆ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.72 KB
จัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการวันมหาธีรราชเจ้า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.49 KB
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุอื่น ๆ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.67 KB
จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ทีวี และชั้นเก็บของเอนกประสงค์ห้อง อ.3 ) โครงการปรับปรุงห้องเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.4 KB
จัดซื้อวัสดุ โครงการปรับปรุงหลักสูตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.51 KB
จัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.43 KB
จัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.51 KB
จัดซื้อหนังสือแบบเรียน (เพิ่มติม) ปีการศึกษา 2564 โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.17 KB
จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.21 KB
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดซื้อวัสดุสำนังาน และวัสดุอื่น ๆ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.65 KB
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โครงการห้องสมุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.97 KB
เหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 22 มีนาคม 2564)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.7 KB
จ้างเหมารถไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) นำคณะครูไปศึกษาดูงาน โครงการเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.58 KB
จ้างเหมาทำเว็บไซด์สำเร็จรูป พร้อมโดเมน .ac.th โครงการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.68 KB
จ้างเหมาดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.99 KB
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงห้องเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.63 KB
จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม (ปรับภูมิทัศน์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.12 KB
จ้างเหมาทำวัสดุฝึกกิจกรรม โครงการเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือ-สำรอง-ลูกเสือสามัญ-ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.29 KB
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ระหวางวันที่ 23 มีนาคม - 5 เมษายน 2564)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.17 KB
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมห้องส้วม แบบสปช.605/45 โดรงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม แบบ สปช.605/45
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.5 KB
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องเรียนและห้องต่าง ๆ ภายในโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.94 KB
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.92 KB
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการวันดอกนนทรีบาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.98 KB
จ้างเหมาดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ภายในห้องเรียน และบระิวณโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.43 KB
างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องเรียนและห้องต่าง ๆ ภายในโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.63 KB
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน และครู โครงการการเรียนเสริมศักยภาพการอ่าน การเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.01 KB
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน และครู โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.94 KB
จัดซื้อวัสดุ โครงการวันดอกนนทรีบาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.37 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและกิจกรรมเสริม ทักษะทางภาษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.07 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรม โครงการวันเด็ก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.21 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการหนูน้อยมายาทไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.49 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร (ภาษาจีน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.21 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดกิจกรรม โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.61 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการนนทรีบาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.22 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กีฬาโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตซอลหลังเลิกเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.55 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำ ความสะอาด และชุดตรวจ ATK โครงการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๙)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.25 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.23 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนางานวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.45 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.83 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการเลือกตั้งสภานักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.21 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการโครงการการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.42 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการวันสถาปนาลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.97 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.87 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.61 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดานฟุตซอล โครงการการแข่งชันกีฬาภายนอก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.09 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนแบบสะเต็มศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.85 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการจัดซื้อวัสดุสำ นักงาน และวัสดุอื่น ๆ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.32 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการวันก่อตั้งอาเซียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.28 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการอบรมป้องกัน ควบคุมโรคและการดูแลรักษาสุขภาพในวัยเด็ก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.68 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการสวนพฤกษศาสตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.98 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการโรงเรียนพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.29 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการวันมหาธีรราชเจ้า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.69 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการนิเทศภายใน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.32 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงห้องเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.75 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงห้องเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.86 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการจัดซื้อวัสดุสำ นักงาน และวัสดุอื่น ๆ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.86 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการประกันคุณภาพภายใน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.85 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์เอกสาร) โครงการโรงเรียนคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.52 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการอบรมเยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพติด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.36 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเว็ปไซด์สำเร็จรูป พร้อมโดเมน .ac.th โครงการกดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.93 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ อาหารกลางวันนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค โรน่า (Covid-๑๙)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.51 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน ตามโครงการปรับปรุงห้องเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.93 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ อาหารกลางวันนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๙)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.59 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงฐานการเรียนรู้และปรับภูมิทัศน์ โครงการโรงเรียน สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม (ปรับภูมิทัศน์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.68 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำ โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.17 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ อาหารกลางวัน และอาหารว่างสำหรับลูกเสือ-เนตรนารี และ วิทยากร โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.79 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ อาหารกลางวันนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๙) โ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.13 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ MEP และข้อสอบปลายภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โครงการวัดผลและประเมินผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.36 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ อาหาร สำ หรับฝึกซ้อมนักเรียน โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตซอล หลักเลิกเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.35 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม โครงการดูแลรักษาระบบ คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.36 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.72 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.17 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ อาหารกลางวัน และอาหารว่างสำ หรับผู้เข้่าอบรม โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต (EQ) ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.28 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.84 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ อาหารกลางวัน+อาหารว่าง โครงการอบรมป้องกันควบคุมโรค และการดูแลรักษาสุขภาพในวัยเด็ก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.11 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ อาหารกลางวัน และอาหารว่างสำ หรับนักเรียน ที่เข้ารับการ อบรม โครงการอบรมเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.97 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Christmas Day and English Camp
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส่ง เสริมการเรียนรู้ NEP
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.89 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำ ทาง (พัดลม)โครงการศึกษาเเหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.78 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.42 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเว็ปไซด์สำเร็จรูป พร้อมโดเมน .ac.th โครงการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.25 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Christmas Day and English Camp
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส่ง เสริมการเรียนรู้ NEP
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.89 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำ ทาง (พัดลม)โครงการศึกษาเเห ล่งเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.78 KB
จ้างจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.42 KB