กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุกมล ศักดิ์นำส่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทัศไนย ประสงค์ศักดิ์
ครู คศ.2