กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววีนัสพร วงษ์ขำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 097-0521239
อีเมล์ : Ve_veenut@ Hotmail. com
ที่อยู่ :
35/8 หมู่ 2 ซ.วัดส้มเกลี้ยง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ผู้ช่วยครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2558