ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันครู 2562
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  วันครู ประจำปี 2562  ด้วยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 34 โรงเรียนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร อุทิศระลึกถึงบูรพจารย์ และรับรางวัลผู้บริหาร ครูและบุคลากรดีเด่น ทั้งนี้ โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ได้รับรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายภาณุ  แย้มศรี ดังนี้
1  นายเฉลิมชัย  แสวงสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม รางวัล ผู้บริหารดีเด่น
2  นางสาวเฉลิมขวัญ  กรุดอ่ำ ครู ค.ศ. 2  รางวัล ครูผู้สอน ปฐมวัยดีเด่น
3  นายชลสิทธิ์  อินทรเพชร  ครู ค.ศ. 1  รางวัล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด้่น
4  นายมงคล  ผาระสิทธิ์  ผู้ช่วยครู  รางวัล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น
5  นางสาวยุวรี  เหล่าคำ  ผู้ช่ีวยครู  รางวัล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น
6  นายสมเกียรติ  กรุดอ่ำ  พนักงานทั่วไป  รางวัล บุคลากรดีเด่น
นายเฉลิมชัย แสวงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
นางสาวเฉลิมขวัญ กรุดอ่ำ หัวหน้าครูปฐมวัย
นายชลสิทธิ์ อินทรเพชร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายมงคล ผาระสิทะิ์ ครูกลุ่มาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2562,10:52   อ่าน 210 ครั้ง