ภาพกิจกรรม
ครูในดวงใจศิษย์
เมื่อวันศุกร์ที่ 11  มกราคม 2562 ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ " ครูในดวงใจศิษย์"  เนื่องในวันครูแห่งชาติครั้งที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพครู  ทีทำงานด้วยความทุ่มเท  เสียสละ  ประสาทวิชาความรู้ให้ศิษย์ได้มีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ อบรม สั่งสอนให้เป็นคนดี  และมีความสามารถอยู่ในสังคมไ้ด้อย่างมีความสุข ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ นายตรีคฑาวุฒิชัย  สุทธิธรรมพาณิช เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกัยรติกับท่าน ฯพณฯ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562  ณ ห้องประทุมรัตน์ มหาวิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2562,11:24   อ่าน 87 ครั้ง