ภาพกิจกรรม
รางวัลผู้บริหารและครูเด่น อบจ.นนทบุรี
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้เข้าประเมินผู้บริหารและครูดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ได้รับรางวัลรวม 8 รางวัล ดังนี้

1. นางสาวฉัฏฐมณฑน์  ฟักแย้ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
2. นายตรีตฑาวุฒิชัย  สุทธิธรรมพาณิช  ครูดีเด่น/ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. นายทัศไนย  ประสงค์ศักดิ์  ครูดีเด่น/ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4. นายธวัชชัย  พันเต  ครูดีเด่น/ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5. นางสาวปริมปรัชญ์  วงษ์ขำ  
ครูดีเด่น/ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6. นางสาวจุฑาทิพย์  พิมพ์ทองครบุรี ครูดีเด่น/ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7. ว่าที่ร.ต.หญิงมัธโนทัย  ทิพย์ประกาศ ครูดีเด่น/ระดับปฐมวัย
8. ว่าที่ร.ต.หญิงชนิกานต์  โพธิ์หอมศิริ ครูพี่เลี้ยงดีเด่น/ระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,20:59   อ่าน 559 ครั้ง