ภาพกิจกรรม
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 10
ด้วยโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ได้ส่งขอรับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุขปีที่ ๑๐  ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัล 5 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวฉัฏฐมณฑน์  ฟักแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ( เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข/ประเภทผู้บริหาร )
2. นายตรีคฑาวุฒิชัย  สุทธิธรรมพาณิช   หัวหน้างานฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม  ( โล่รางวัล
ครูดีไม่มีอบายมุข/ประเภทครูผุ้สอน )
3. นางสาวศิริกัญญา  สุพุทธี  หัวหน้างานและแผนงานโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม( เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข/ประเภทครูผุ้สอน )
4. นางสาวปภาวรินทร์  รุ่งแสง หัวหน้างานงบประมาณโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ( โล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข/ประเภทครูผุ้สอน )
5. นางสาวเฉลิมขวัญ  กรุดอ่ำ หัวหน้างานพัสดุโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ( โล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข/ประเภทครูผุ้สอน )

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,21:15   อ่าน 531 ครั้ง